Algemene voorwaarden

Onze facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

Na 30 dagen zal van rechtswege zonder aanmaning, een verwijlinterest verschuldigd zijn van 15% p/jaar.

Elke laattijdige betaling geeft ons het recht een forfaitaire en conventionele schadevergoeding te eisen van 20% op het factuurbedrag, met een minimum van 25 euro ter dekking van administratie-, rappelkosten e.d.

Alle eventuele klachten moeten om geldig te zijn op straffe van verval, geschieden binnen 8 dagen vanaf de factuurdatum.

De leveringstermijn wordt slechts bij benadering opgegeven en zonder verbintenis van onzentwege.

Zij zijn tevens onderhevig aan veranderingen ten gevolge van staking, brand of andere gevallen van heirkracht.

Klanten die wensen dat hun wagen bestuurd wordt door ons personeel, nemen hiervoor alle verantwoordelijkheid op zich.

Elke klant is verplicht zich te verzekeren tegen risico's waarvan onze garage is blootgesteld, vb. brand, diefstal, daar wij niet verantwoordelijk zijn voor gebeurlijke schade, veroorzaakt ten gevolge van een risico dat door een verzekering kan gedekt worden.

Bij betwisting: rechtbanken van Antwerpen.

De klant blijft verantwoordelijk voor de inhoud van zijn wagen. Wij gaan ervan uit dat de wagen leeg wordt binnengebracht.

Indien een voertuig niet wordt opgehaald binnen de 48 uur nadat wij de klant van de herstelling op de hoogte brachten, zijn wij gerechtigd op een standgeld van 15 euro per dag.